Bestemmelser om kremasjon, gravplasser og gravferd

Her finner du informasjon om hvilke bestemmelser som er knyttet til kremasjon, gravplasser og gravferd.

Bestemmelser knyttet til gravplass, kremasjon og gravferd er fastsatt i gravferdsloven og i lokale vedtekter for gravplassen. Det er gitt retningslinjer i rundskriv P-8/2012 Veiledning vedrørende saker om spredning av aske samt i rundskriv T-3/2000 Forvaltning av kirke, kirkegård og kirkens omgivelser som kulturminne og kulturmiljø.

I hver kommune skal det være en eller flere gravplasser av en slik størrelse at det til enhver tid er ledige graver for minst 3% av kommunens befolkning.

Tros- og livssynssamfunn som er virksomme på stedet, skal gis anledning til å gjennomføre en seremoni når en ny gravplass tas i bruk.

Spørsmål som angår gravplasser kan rettes til kirkevergen eller gravferdsmyndighetene i kommunen.

Kremasjon kan skje med mindre det er kjent at det var i strid med avdødes ønske.

Begjæring om kremasjon fremsettes av den som sørger for gravferden.

Lenke til gravferdsblanketter.

Gravferd, ved kistebegravelse eller kremasjon, skal skje senest 10 virkedager etter dødsfallet.

Den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å sørge for gravferden. Erklæringen skal være underskrevet og datert. Dersom slik erklæring ikke foreligger, har loven bestemmelser om i hvilken rekkefølge avdødes nærmeste har rett til å sørge for gravferden. Ved uenighet treffes nødvendig avgjørelse av kommunen.

Begjæring om gravlegging fremsettes av den som sørger for gravferden. Lenke til gravferdsblanketter

Hovedregelen er at askeurner gravlegges så snart som mulig etter at kremasjonen har skjedd.

Krematoriet oppbevarer urnen og bør så tidlig som mulig gi opplysning til den som sørger for gravferden om når urnen kan gravlegges. Dersom den som sørger for gravferden, trenger tid til å områ seg, for eksempel på grunn av valg av gravplass, gir gravferdsloven anledning til å vente inntil seks måneder med gravleggingen av urnen.

Når askeurnen skal gravlegges et annet sted enn der den oppbevares, skal gravplassmyndigheten (krematoriet) stille de krav til utlevering og forsendelse som er nødvendig for å sikre at urnen ikke kommer på avveie.

Den som sørger for gravferden, skal gis anledning til å være ansvarlig for (fester av) graven. Når det er registrert en fester, er der anledning til å sette opp gravminne på graven. Fester er eier av gravminnet og er ansvarlig for at det ikke er i forfall, til sjenanse eller fare for dem som ferdes på gravplassen.

Døde som er omkommet på havet, i krig eller liknende, og som ikke er gravlagt på gravplass, kan få navnet satt på eksisterende eller nytt gravminne. Bestemmelser om grav og gravminne er å finne i forskrifter til gravferdsloven og i de lokale vedtekter for gravplassen.

Begravelsesbyra.nu – Norges største bransjekatalog innen begravelse og gravferd.

Finn enkelt begravelsesbyrå etter fylke, kommune, sted, navn, medlemsorganisasjon eller trosretning.