Krav til prismerking av gravferdstjenester

Det er stor variasjon i hvordan gravferdsbyråene opplyser om sine priser. Det kan gjøre det vanskelig for pårørende å sammenligne tilbud fra de ulike aktørene.

For at forbrukerne skal kunne sammenligne priser, og ta bevisste og opplyste valg er det viktig at prismerkingen er på plass. Det er derfor krav om prismerking, både på byråenes hjemmesider, og ved konsultasjon.

Prisopplysningsforskriften gir oversikt over hvilke priser det skal opplyses om når det gjelder gravferd, men den kan være vanskelig å tolke. Derfor har gravferdsbransjen selv bedt om en presisering av enkelte av ytelsene som er opplistet i prisoversikten.

Forskriften gjør at det blir enklere for gravferdsbyråene å gi forbrukerne en reell prisoversikt. Skriftlig prisoversikt skal deles ut ved første konsultasjon, og være tilgjengelig på byråenes hjemmesider.

Av prislisten skal det fremgå byråets minimums- og maksimumspris, og minimumsprisen skal dekke både planlegging, tilrettelegging og bestilling av varer og tjenester. Det skal opplyses om hvilket geografisk område prisene gjelder for, og om kommunale avgifter kreves inn av gravferdsbyrået. Prisoversikten skal også inneholde pris for en dødsannonse i den mest brukte avisen i distriktet.

Kapittel 4. Særlig om prisopplysning for gravferdstjenester

Et gravferdsbyrå skal ha skriftlige prisopplysninger til utdeling. Prisopplysningene skal tilbys en forbruker uoppfordret ved første gangs henvendelse eller konsultasjon.

Prisopplysningene skal inneholde

 • a) en liste over priser på alle gravferdsbyråets produkter
 • b) en prisoversikt for gravferd, jf. § 16
 • c) informasjon om hovedpunktene i folketrygdloven kapittel 7 om gravferdsstønad og stønad ved båretransport

Dersom gravferdsbyrået krever betaling for konsultasjon utenfor byråets lokaler, skal det opplyses om det senest når forbrukeren inngår avtale om konsultasjon. Det samme gjelder dersom byrået krever høyere priser for konsultasjon utenfor ordinær arbeidstid.

I en oversikt over pris for gravferd skal det opplyses om hvilket geografisk område prisene gjelder for. Dersom gravferdsbyrået krever inn kommunale avgifter, skal disse fremgå av prisoversikten.
Prisoversikten skal inneholde minimums- og maksimumspriser for varer og tjenester som gravferdsbyrået leverer eller formidler. Minimums- og maksimumsprisene skal summeres hver for seg, slik at laveste og høyeste totalsum fremgår.

Minimums- og maksimumspriser skal oppgis for

 • a) kiste, stell og nedlegging i kiste med
  1. kiste, inkludert alt tilhørende utstyr og svøp/skjorte
  2. stell og nedlegging i kiste.
 • b) transport med
  1. bringing av den døde på båre fra dødssted til oppbevaringssted
  2. bringing av kiste til dødssted eller oppbevaringssted for avdøde
  3. transport fra dødssted eller oppbevaringssted til seremonisted
  4. transport av utstyr og mannskap til seremoni som byrået tar betalt for
  5. transport av båre etter seremoni når det er nødvendig
  6. øvrige tjenester knyttet til transport som byrået tar betalt for.
 • c) seremoni med
  1. priser på assistanse fra henholdsvis én og to gravferdskonsulenter
  2. pynt og hva pynten inkluderer
  3. program i 50 eksemplarer
  4. kistedekorasjon og
  5. øvrige tjenester knyttet til seremoni som byrået tar betalt for
 • d) honorarer og gebyrer med
  1. byråets avgiftspliktige og avgiftsfrie honorarer og gebyrer og hva som inngår i honorarene

Prisoversikten skal inneholde pris for én dødsannonse over én spalte med størrelse på cirka 75 mm i den mest brukte avisen i distriktet.

Minimumsprisen som oppgis etter tredje ledd bokstav d skal dekke planlegging, tilrettelegging og bestilling av varer og tjenester etter tredje ledd bokstav a til c og dødsannonse etter fjerde ledd.

Prisoversikten skal fremgå av byråets hjemmeside på Internett.

Det skal opplyses om varer og tjenester som ikke er inkludert i pristilbudet og som kan medføre vesentlige utgifter i tilknytning til en gravferd. Slike varer og tjenester kan være utgifter til minnesamvær, musikkinnslag, gravstein, inskripsjon og kommunale avgifter.

Inngår transport som gir grunnlag for søknad om transportrefusjon i gravferden, skal byråets pris for transport og refusjonsbeløpet fra folketrygden fremgå av pristilbudet. Byråets transportpris skal oppgis selv om avdøde er under 18 år og det gis full gravferdsstøtte etter folketrygdloven § 7-2 annet ledd første punktum.

Forbrukeren skal gis rimelig tid til å sette seg inn i pristilbudet før hun eller han inngår en avtale om gravferdstjeneste.

Begravelsesbyra.nu – Norges største bransjekatalog innen begravelse og gravferd.

Finn enkelt begravelsesbyrå etter fylke, kommune, sted, navn, medlemsorganisasjon eller trosretning.