Stønadsordninger ved dødsfall

Hvis du mister en person i nær familie, kan du ha krav på ytelser fra NAV. Kontakt NAV dersom du trenger råd eller opplysninger om hvilke ytelser du har rett til.

Når en nær pårørende dør kan du ha rett til en eller flere av disse ytelsene:

  • Behovsprøvd gravferdsstønad og stønad til båretransport
  • Pensjon eller overgangsstønad til gjenlevende ektefelle, partner eller samboer
  • Pensjon til gjenlevende skilt ektefelle, partner eller samboer
  • Stønad til barnetilsyn, utvidet barnetrygd, utdanningsstønad, tilskudd til flytting for å komme i arbeid
  • Barnepensjon
  • Pensjon eller overgangsstønad til tidligere familiepleier

Når et medlem i folketrygden dør, ytes det behovsprøvd gravferds- stønad som skal gå til å dekke faktiske, nødvendige utgifter til gravferden. Stønaden dekker ikke utgifter til privat minnesamvær etter gravferdsseremonien.

Dersom avdøde var over 18 år, blir stønaden avkortet mot formue, tjenestepensjon som blir utbetalt til måneden etter dødsfallet, forsikringsbeløp, støtte fra fagforening og liknende som blir utbetalt som følge av dødsfallet. Gravferds- stønad gis uten behovsprøving dersom avdøde var under 18 år.

Gravferdsbyråene vil kunne hjelpe deg med søknad om stønad til behovsprøvd gravferdsstønad.

Har avdøde vært medlem i en fagorganisasjon, kan det være lurt å kontakte denne. De fleste fagorganisasjoner har en ordning med gravferdsstønad for sine medlemmer. For å få beløpet utbetalt, må

18 man vanligvis levere skifte- eller uskifteattest. Vær oppmerksom på at det i enkelte organisasjoner er en foreldesfrist på tre måneder for å kreve gravferdsesstønad. Gravferdsbyråene kan hjelpe deg med denne søknaden.

Nærmere regler for tildeling av gravferdsstønad og oppdaterte stønadsbeløp, finner du på NAVs hjemmesider.

Gravferdsstønad er regulert i folketrygdloven kapittel 7.

Når et medlem i folketrygden dør i Norge og båren med den avdøde må transporteres over en strekning som er lengre enn 20 km, blir nødvendige utgifter til transport (ut over en fastlagt egenandel), dekket.

Det ytes bare stønad til transport til nærmeste naturlige gravplass ved den avdødes bosted, inkludert transport i forbindelse med kremasjon. Egenandelen ved stønad til båretransport må betales selv om avdøde var under 18 år. På nav.no finner du oppdatert informasjon om størrelsen på gjeldende egenandel.

Har dødsfallet skjedd utenfor Norge eller dødsfallet skyldes yrkesskader, gjelder det særlige regler for stønad til båretransport. Islike tilfeller anbefales du å ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor, som kan bistå deg i din sak.

Gravferdsbyråene vil kunne hjelpe deg med søknad til båretransport.

Stønad til båretransport er regulert i folketrygdloven kapittel 7.

I den første tiden etter dødsfallet vil utgiftene være omtrent de samme for gjenlevende ektefelle som før, og det tar gjerne tid før utbetalingene kommer fra for eksempel folketrygden og forsikrings- selskapene.

En etterlatt ektefelle som av forskjellige årsaker ikke klarer å betale sine utgifter, og som forøvrig fyller vilkårene etter Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, kan søke om stønad. Ditt lokale NAV-kontor kan hjelpe deg med opplysninger, råd og veiledning om hvordan du skal gå frem. Hjelpen kan fås som bidrag eller i unntakstilfeller som lån. Skjemaet for søknad om de ulike støtteordningene sendes ikke ut automatisk, du må selv kontakte dittt lokale NAV-kontoret. Dette kan du finne på www.nav.no

Her kan du lese mer om Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

Begravelsesbyra.nu – Norges største bransjekatalog innen begravelse og gravferd.

Finn enkelt begravelsesbyrå etter fylke, kommune, sted, navn, medlemsorganisasjon eller trosretning.