Livssynsåpen seremoni ved gravferd

Å markere livets slutt med en verdig seremoni betyr mye når noen går bort. At avskjeden skjer i avdødes ånd, er også viktig for mange pårørende. Ikke alle er klar over at det er mulig å ha en seremoni utenom Den norske kirke eller andre tros- og livssynssamfunn.

Å markere livets slutt med en verdig seremoni betyr mye når noen går bort. At avskjeden skjer i avdødes ånd, er også viktig for mange pårørende. Ikke alle er klar over at det er mulig å ha en seremoni utenom Den norske kirke eller andre tros- og livssynssamfunn. Hensikten med informasjonen på disse sidene er å synliggjøre livssynsåpne seremonier som et alternativ.

I en livssynsåpen seremoni kan pårørende selv bestemme innholdet. Formålet er å samle familie og venner til å minnes og hedre den avdøde, og for å ta et siste farvel på en verdig måte. Seremonien skal gjenspeile den avdødes livssyn og er i utgangspunktet religionsnøytral, men den kan inneholde så mye eller så lite religion som pårørende måtte ønske.

Seremonien er laget rundt en mal som kan bygges på, trekkes fra eller endres etter behov. Gravferdsbyrået vil være behjelpelig med råd, og kan anbefale en egnet person til å lede seremonien. Det er også fullt mulig for et familiemedlem eller en venn å lede seremonien hvis man ønsker et mer personlig preg.

Seremonien er enkel og harmonisk og kan inneholde sang, musikk, dikt, bønn, salmer eller ord til ettertanke. Informasjonsheftet Livssynsåpne seremonier ved gravferd er tilgjengelig hos gravferdsbyråer.

"Gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn", § 1 Gravferdsloven

Når et menneske dør er det den som har ansvar for gravferden som avgjør om det skal være en seremoni knyttet til den. Dette vil som regel være en av de avdødes nærmeste etterlatte. Det er ingen krav til hva en gravferdsseremoni skal inneholde. Gjennom valg av tekster, musikk, sang og andre uttrykk kan man sette et personlig preg på seremonien.

En livssynsåpen seremoni gjør det mulig å kombinere uttrykk fra ulike tradisjoner, kulturer og religioner. Samtidig kan det være viktig å ha noen få, faste rammer som sikrer opplevelsen av verdighet og gjenkjennelighet i gravferdsritualet.

Gravferd skal, ifølge gravferdsloven, skje senest ti virkedager etter dødsfallet. Det gir en familie i sorg kort tid på å ta mange viktige beslutninger. Å sette sammen seremoni ved gravferd kan være krevende i en slik situasjon. Forslagene på disse sidene er ment å være til hjelp for å skape en seremoni som føles riktig for de nærmeste. Gravferdsbyråene kan også gi informasjon, råd og praktisk hjelp til gjennomføringen av en livssynsåpen seremoni.

I en gravferdsseremoni samles familie og venner for å minnes og hedre den avdøde, og for å ta farvel på en verdig måte.

Rammene for en livssynsåpen seremoni er laget rundt en mal som kan bygges på, trekkes fra eller endres etter behov. Seremonien kan inneholde sang, musikk, dans, dikt, bønn, salmer eller ord til ettertanke. En fast del av seremonien bør være opplesning av navnet på den avdøde og når han/hun ble født og døde. Seremonien må ikke stride mot norsk lov.

I planleggingen av en livssynsåpen seremoni er det flere ting som må avklares. Pårørende må blant annet velge et egnet lokale, om det skal være en seremonileder, hvem som eventuelt skal si noe, hvilke tekster som kan egne seg, hvilken musikk som skal benyttes og eventuelle sanger. Gravferdsbyrået kan gi råd og hjelpe til å finne frem til de beste alternativene.

Elementer som går igjen i forslagene under er bruk av musikk og sang for å markere oppstart, overganger og avslutning av seremonien. I tillegg blir det foreslått en velkomsthilsen, minneord, tale og opplesning. Disse elementene bidrar på ulike måter til å skape en stemning, til å bringe frem følelser, og til å formidle et ønsket budskap på en verdig måte.

Begravelsesseremoni

Vanlig tidsramme er 40 til 50 minutter fra seremonistart.

 • Ventemusikk (12 minutter før evt. klokkeringing)
 • Inngangsmusikk/evt. klokkeringing (3 minutter før seremonitidspunktet)
 • Musikk/sang (seremonistart)
 • Velkomsthilsen
 • Minneord
 • Kransepålegg/personlige hilsener
 • Tale
 • Musikk/sang
 • Opplesning (tekster, dikt e.l.)
 • Musikk/sang
 • Kisten bæres ut – alle blomster o.l.tas med ut / Musikk
 • Kisten trilles eller kjøres i kortesje til gravstedet
 • Kisten plasseres på gravens senkeapparat
 • Blomster o.l. legges på bakken rundt graven
 • Dikt eller sang
 • Senking av kisten
 • Takkeord og invitasjon til minnesamvær
 • Kondolanser

Kremasjonsseremoni

Vanlig tidsramme er 30-40 minutter fra seremonistart.

 • Ventemusikk (12 minutter før evt. klokkeringing)
 • Inngangsmusikk/evt. klokkeringing (3 minutter før seremonistart)
 • Musikk/sang (seremonistart)
 • Velkomsthilsen med takkeord og invitasjon til minnesamvær
 • Minneord
 • Kransepålegg/personlige hilsener
 • Tale
 • Musikk/sang
 • Opplesning (tekster, dikt e.l.)
 • Senking i gulvet (når mulig på stedet)
 • Musikk/sang
 • Pårørende går ut etterfulgt av forsamlingen (ved senking i gulvet)
 • Kisten bæres ut – alle blomster tas med ut og legges rundt kisten i bårebilen / Musikk
 • Kisten kjøres til krematoriet – forsamlingen står igjen
 • Kondolanser

De pårørende er selv ansvarlige for å velge et passende lokale for seremonien.

Mange kommuner har faste ordninger med lokaler som kan benyttes som seremonirom. Kommunens administrasjon kan være behjelpelig med å fremskaffe en liste over aktuelle lokaler. Gravferdsbyrået kan også komme med forslag til egnede lokaler.

De pårørende kan selv velge hvem de vil skal lede seremonien. Dette kan være et familiemedlem, noen fra bekjentskapskretsen eller en person som har erfaring med å påta seg denne type oppdrag. Det er også mulig å sette sammen og styre seremonien uten å ha en egen seremonileder.

Det er viktig at en eventuell seremonileder er innforstått med bakgrunnen for at man ønsker en livssynsåpen seremoni og respekterer dette valget. Gravferdsbyrået kan gi råd til pårørende og anbefale en egnet person til å gjennomføre seremonien på den måten man ønsker.

Gravferdsbyråene kan blant annet bistå med følgende oppgaver.

 • Informasjon om egnede lokaler
 • Oversikt over aktuelle seremoniledere
 • Kontakt med taler, musikere, sangere, de ansvarlige for gravlund og andre involverte
 • Fastsetting av tider for båreoverføring og gravferd i samarbeid med etterlatte, den som skal lede seremonien og eventuelt andre
 • Transport av kisten
 • Annonsering i avisen
 • Trykking av programmer
 • Tilrettelegging og deltagelse under sørgehøytidligheten
 • Blomster, dekorasjoner og kranser
 • Minnesamvær
 • Tilrettelegging og nedsetting av urne

Byråene forplikter seg til å følge strenge, fastlagte krav og etiske regler, som blant annet forutsetter hensynsfullhet og verdighet i yrkesutøvelsen.

Begravelsesbyra.nu – Norges største bransjekatalog innen begravelse og gravferd.

Finn enkelt begravelsesbyrå etter fylke, kommune, sted, navn, medlemsorganisasjon eller trosretning.